دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

نکاتی برای زندگی

نکاتی برای زندگی

نکاتی برای زندگی برای خندیدن وقت بگذارید، زیرا موسیقی قلب شماست. برای گریه کردن وقت بگذارید، زیرا نشانه یک قلب بزرگ است. برای خواندن وقت بگذارید، زیرا منبع کسب دانش است. برای رؤیا پردازی وقت بگذارید، زیرا سرچشمه شادی است. برای فکر کردن وقت بگذارید، زیرا کلید موفقیت است. برای کودکانه بازی کردن وقت بگذارید.Read more about نکاتی برای زندگی[…]