دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

انواع مکمل های کلسیم

انواع مکمل های کلسیم

انواع مکمل های کلسیم یکی ازعوامل مهم درجذب کلسیم ,میزان حلالیت مکمل کلسیم دربدن است. سیترات کلسیم مکمل کلسیم درمحیط اسیدی بهترجذب می شود لذاسیترات کلسیم بهتراز سایرمکمل ها جذب می شود. این مکمل نیازبه اسیدمعده ی زیادی برای جذب ندارد ومی توان آن رادرهرموقع ازروز وحتی باشکم خالی مصرف کردالبته باتوجه به آن کهRead more about انواع مکمل های کلسیم[…]