دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

چرا مشاوره هایی که به دیگران میدهید را از خود دریغ میکنید؟

چرا مشاوره هایی که به دیگران میدهید را از خود دریغ میکنید؟

چرا مشاوره هایی که به دیگران میدهید را از خود دریغ میکنید؟ غلفت از خود: اگر واقعا خودتان را بشناسید هیچگاه از قضاوت های دیگران نسبت به خودتان آزرده خاطر نخواهید شد. به نظر من یکی از دلایلی که دست ما را در چنین شرایطی می بندد عدم آگاهی نسبت به خودمان است. آنقدری کهRead more about چرا مشاوره هایی که به دیگران میدهید را از خود دریغ میکنید؟[…]