دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

تغییرات فیبروکیستیک

تغییرات فیبروکیستیک

تغییرات فیبروکیستیک تغییرات فیبروکیستیک (Fibrocystic ) شایعترین ضایعه خوش خیم پستان است که طیفی از نشانه ها و علایم بالینی و تغییرات بافتی را پوشش می دهد . واژه تغییر فیبروکیستیک به تصویر هیستولوژیک فیبروز ٬ تشکیل کیست و هیپرپلازی اپیتلیال اشاره دارد . کیست ها از لبول های پستان منشاء می گیرند و درRead more about تغییرات فیبروکیستیک[…]