دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

بورسیت

بورسیت

بورسیت این واژه به معنی  التهاب بورس است. بد نیست با بورس آشنا شید.بورس‌ها، کیسه‌های حاوی مایع سینوویال هستند که در اطراف مفاصل وجود دارند و باعث کاهش اصطکاک ساختمان‌های مجاور خود می‌شوند. یک بورس ممکن است بین دو ماهیچه یا تاندون ماهیچه با یک بخش استخوانی و یا میان پوست و استخوان قرار میگیردRead more about بورسیت[…]