دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

«تو باید آرام ام کنی!» این جمله را تا به حال از همسرتان شنیده اید؟

«تو باید آرام ام کنی!» این جمله را تا به حال از همسرتان شنیده اید؟

«تو» باید آرام ام کنی، نمودی است از آنچه جولین راتر کنترل بیرونی می نامد. یعنی: من حتی در فرونشاندن خشم ام ناتوانم، و دیگری باید مرا کنترل کند. تحقیقات نشان داده اند کنترل بیرونی، زمینه ساز افسردگی است. چه کسی از این همه ناتوانی می تواند شاد باشد؟ تو «باید» آرام‌ام کنی، نمودی استRead more about «تو باید آرام ام کنی!» این جمله را تا به حال از همسرتان شنیده اید؟[…]