دکتر سیروتا

آخرین مطالب، آموزش ها و هشدارهای دکتر سیروتا

سایت دعا و ذکر

سایت دعا و ذکر

کشف پنهان و آشکار کردن و سپس نابود کردنش و همچنین جلوگیری و خنثی نمودن اثرات سوء سحر را باطل السحر میگویند. در این مطلب از سایت دعا و ذکر مطلبی برای ابطال سحر و روشها و انواع آن بطور مختصر بیان میشود. اسحار در طبقه نجس و سفلی که توسط ایادی شیطان انجام می گیرد بسیار نجس هستندRead more about سایت دعا و ذکر[…]